Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen die bijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig hebben wij al jaren een van de laagste in de regio. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: in het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage € 60,- en € 23,- samen € 83,- per leerling.

 • extra leermiddelen ICT
 • vieringen
 • kosten ouder- en leerlingenraad
 • reproductiekosten
 • consumpties ouderavonden

De scholen brengen verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies. 

Voor het innen van diverse betalingen, zoals de ouderbijdrage, kosten voor excursies en reizen, werken wij met het programma WIScollect. Is de hoogte van de ouderbijdrage voor u een groot bezwaar, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.

Ouderbijdrage

Bezwaar tegen ouderbijdrage en/of schoolkosten

De Rijksoverheid zorgt voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd willen wij vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen méér bieden dan dat wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een bijdrage voor de leermiddelen en leerlingenactiviteiten die buiten de overheidsfinanciering vallen. De besteding hiervan wordt altijd in overleg met de oudergeleding van de locatieraad vastgesteld. De bijdrage die wij vragen is vrijwillig en leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s. De school kan wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan wanneer er onvoldoende financiering voor is. 

Aangezien wij deze activiteiten en programma’s wel heel belangrijk vinden, doen we een beroep op uw medewerking om deze activiteiten te kunnen blijven doen. 

Vooral van belang vinden we de werkweken, excursies, sportdagen en overige activiteiten die, naast de inzet van docenten, ook een investering vraagt van externen. Denk hierbij aan de huur van een locatie of vervoer. Voor deze kosten zijn financiële middelen nodig die niet door de overheid worden verstrekt. 

Indien u er toch voor kiest om de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten niet te betalen, verzoeken wij u om dat schriftelijk kenbaar te maken. Voordat u tot deze keuze overgaat, verzoeken we u contact op te nemen met de locatiedirecteur. Daarna kunt u met de financiële administratie contact opnemen. 

Voor een leerling van wie de ouder(s)/verzorger(s) een ontoereikend inkomen heeft/hebben, kan het betalen van de ouderbijdrage en/of andere schoolkosten lastig zijn. Om die reden heeft Gemeente Westland de regeling voor een financiële bijdrage, via Het Kindpakket.

Reglement Ouderbijdrage

Artikel 1

De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage, betaald voor elke leerling die in het schooljaar staat ingeschreven bij ISW, te weten:

 1. voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de vader of moeder, indien de ouderlijke macht slechts door een ouder wordt uitgeoefend door degene die de ouderlijke macht uitoefent;
 2. voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder, door degene, die de voogdij uitoefent;
 3. voor een leerling, die staande onder ouderlijke macht van zijn vader of moeder, door degene die recht heeft op kinderbijslag voor de leerling, dan wel recht heeft op kinderbijslag vervangende aftrek voor de inkomstenbelasting wegens buitengewone lasten inzake de uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van de leerling;
 4. in alle overige gevallen door de leerling zelf.

Artikel 2 

 1. Het reglement Ouderbijdrage wordt het bevoegd gezag vastgesteld na instemming van ouders/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad (art. 14. lid 2h WMS).
 2. De ouderbijdrage wordt door het bevoegd gezag vastgesteld op basis van het reglement Ouderbijdrage. De aan de school verbonden ouders/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage (art. 14. lid c WMS). De overeenkomst ouderbijdrage wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar en wordt, behoudens tijdige opzegging door een der partijen, telkens stilzwijgend met een schooljaar verlengd.

Artikel 3 

 1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
 2. Voor leerlingen die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven in relatie met de nog geplande of reeds ondernomen activiteiten
 3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden verschuldigd. Voor zover de ouderbijdrage reeds voor de activiteiten na het overlijden is voldaan, wordt deze gerestitueerd.
 4. Indien door langdurige ziekte niet aan activiteiten kan worden deelgenomen vindt in overleg met de schoolleiding restitutie van de ouderbijdrage plaats in relatie met de niet aan deelgenomen activiteiten.

Artikel 4

De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het reglement Ouderbijdrage. 

Artikel 5 

De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk op de vervaldag vermeld in de toegezonden factuur, te worden voldaan.

Artikel 6 

 1. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan de betreffende ouders kenbaar gemaakt.
 2. Bezwaren tegen (de hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden gezonden aan de locatiedirecteur binnen vier weken na aanbieding van de factuur.
 3. De locatiedirecteur beslist binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift en stelt de bezwaarde van het besluit schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

Artikel 7

 1. De ouderbijdrage is vrijwillig.
 2. De toelating van de leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. Het reglement is slechts van toepassing in geval de in de artikel 1 genoemde persoon het stuk tekst bij het aanmeldingsformulier - overeenkomst ouderbijdrage heeft ondertekend.
 3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor om, indien en voor zover door middel van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage een verplichting tot betaling is ontstaan, in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald.