Missie

ISW wil een dynamische school zijn, verankerd in het Westland maar met een open blik op de wereld. Een school met degelijk en inspirerend onderwijs en met aandacht en respect voor het individuele kind en diens ouders of verzorgers. Met veel enthousiasme en betrokkenheid werken personeel, ouders en leerlingen aan een veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat. Dit maakt ISW een aantrekkelijke school om samen te leren en samen te werken. ISW werkt vanuit een christelijke grondslag en staat open voor leerlingen van alle onderwijsniveaus. Elke leerling en medewerker krijgt veel kansen zich op tal van terreinen optimaal te ontplooien.

Missie
Kernwaarden

Kernwaarden

  • vertrouwen / transparantie / veiligheid
  • ontwikkeling / innovatie
  • kwaliteit / degelijkheid
  • respect / erkennen van en goed omgaan met verschillen
  • de leerling / het primaire proces centraal

Actief met open blik

We willen een dynamische school zijn, met een open blik naar de wereld. We streven naar een zeer breed onderwijspakket en naar professionele begeleiding. Daarnaast willen we ook op religieus, cultureel, maatschappelijk en sportief gebied aan de weg timmeren. We houden onze ogen en oren open voor wat er om ons heen gebeurt, of dat nu dichtbij is, of verder weg, in binnen- of in buitenland. Onze ‘roots’ zijn stevig verankerd in het Westland. We nemen actief deel aan de regionale samenleving.
We zijn een ondernemende school in een nationaal en internationaal  ondernemende regio. In het curriculum houden we rekening met onze omgeving. Dat betekent geïntegreerde aandacht voor Technologie, samenwerken met regionale partners waaronder het bedrijfsleven en de gemeente Westland.  ISW is een belangrijke ontmoetingsplaats in Westland waar kennis gedeeld wordt, onderwijs gegeven wordt en leerlingen sociaal met elkaar omgaan.

Degelijk en inspirerend onderwijs

Degelijk en inspirerend onderwijs

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Als professionele organisatie zorgen wij ervoor dat een leerling kennis vergaart en vaardigheden en gedrag ontwikkelt waarmee hij goed in de maatschappij kan functioneren. Onze kwaliteit blijkt onder andere uit:

  • de goede doorstroom binnen de onderwijssoorten
  • de bovengemiddelde examenresultaten
  • het grote aantal leerlingen dat met succes doorstroomt naar het vervolgonderwijs.

Goed onderwijs is in onze ogen ook uitdagend onderwijs. Onze medewerkers weten de leerlingen met enthousiasme te motiveren en te betrekken bij de lesprogramma’s. Wisselende werkvormen en moderne didactische hulpmiddelen helpen daarbij, evenals ict-faciliteiten.

Aandacht en respect voor het individuele kind en diens ouders

We willen een vertrouwde omgeving bieden waarin aandacht is voor de individuele leerling. Ieder kind krijgt de ruimte en kan rekenen op een vriendelijke benadering en op persoonlijke aandacht, op een luisterend oor en een helpende hand. We houden rekening met ieders capaciteiten en bieden zo nodig extra begeleiding. Ouders of verzorgers betrekken we bij het leerproces van hun zoon of dochter. Hun mening én die van hun kind spelen een belangrijke rol. ISW heeft een kleinschalig karakter dankzij de verdeling over meerdere onderwijslocaties. Dat maakt aandacht voor én toezicht op elke leerling mogelijk. 

Aandacht en respect voor het individuele kind en diens ouders
Veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat .

Veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat .

We willen een school zijn waar het prettig werken en leren is. Een school waar leerlingen én medewerkers zich thuis voelen. Waar we elkaar kennen, helpen en rekening houden met elkaar.

Christelijke grondslag

Samen met ouders willen wij op basis van christelijke waarden en normen werken aan de opvoeding van leerlingen. Zo kunnen zij uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Christelijke grondslag

Optimale ontplooiingskansen

We willen leerlingen en medewerkers alle kans bieden zich op tal van terreinen te ontplooien. Wat de leerlingen betreft denken we dan niet alleen aan een succesvolle ‘schoolcarrière’. Goed functioneren in de maatschappij is minstens zo belangrijk. We besteden daarom ook aandacht aan de religieuze, culturele en maatschappelijke vorming van leerlingen. Iedere leerling komt bij ons in aanmerking voor begeleiding en op maat gesneden onderwijs. Medewerkers vinden bij ons een uitdagende werkomgeving met vele ontplooiingsmogelijkheden: een omgeving met aandacht voor nieuwe vormen van onderwijs en voor samenwerking. Docenten werken aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de school. Dat gebeurt in samenhang met hun omgeving: collega’s, school en het Westland.