Medezeggenschap

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad te installeren. Binnen ISW functioneert een MR voor de gehele school. De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • personeelsleden (8)
  • ouders/leerlingen (8)
  • voorzitter: Dhr. A. van Spronsen
  • secretaris: dhr. drs. L.N.M. Smiers

Naast de MR die ISW-brede zaken behandelt, heeft iedere locatie een locatieraad die de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen behartigt. De locatieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de algemene MR.

Aan ISW is op basis van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een MR verbonden. Op grond van deze WMS heeft de MR (en zijn geledingen) een aantal bevoegdheden over verschillende onderwerpen. Het gaat daarbij altijd om een adviesrecht of een instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten van de directie. De MR kent twee geledingen: Personeel (PMR) en ouders/leerlingen (OLMR). De leden van de MR worden indirect gekozen door en vanuit de geledingen van de verschillende locaties. De MR-ISW kent een dagelijks bestuur (DB) dat uit 3 personeelsleden bestaat die afkomstig zijn uit de verschillende locaties. De MR is met maximaal vier personen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Lucas Onderwijs: het bestuur van onze school. Sinds het begin van schooljaar 2009 bestaan er op de verschillende locaties van ISW locatieraden. Deze raden hebben dezelfde bevoegdheden als de MR, maar dan betreffende zaken die alleen de locaties aangaan. Ook deze LR'en hebben een personeelsgeleding en een ouder/leerlingengeleding. Onderwerpen die voor heel ISW van belang zijn, blijven behandeld worden door de MR. Verslagen van de vergaderingen van de locatieraad kunt u vinden op de site van de betreffende locaties.

De pagina van de Medezeggenschap kunt via het slotje rechts bovenin bezoeken. De inlogcode heeft u via de mail van ons ontvangen. Mocht u de code kwijt zijn dan kunt u deze opvragen bij de administratie waar uw zoon of dochter op school zit.