Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Kernelementen van de wet Passend onderwijs zijn de zorgplicht, de nieuw vrijblijvende samenwerking tussen schoolbesturen en de toetreding van cluster 3 en 4 tot het samenwerkingsverband.Dit doen wij via het Samenwerkingsverband VO Westland.

I www.steunpuntpassendonderwijs.nl
I www.swv-westland.nl

Samenwerkingsverband VO Westland

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken in zogenaamde samenwerkingsverbanden. In het Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (SWV). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het SWV  zijn vanaf 1 augustus 2014 (de invoering van passend onderwijs):

  • Het opstellen van het ondersteuningsplan;
  • Het verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen aan de scholen;
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs.

Sinds de invoering van passend onderwijs moeten de scholen binnen het SWV een passende onderwijsplek kunnen bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft, in het regulier of speciaal onderwijs. De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.
I www.swv-westland.nl

Trajectgroep

Voor sommige leerlingen is het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen in de reguliere klas. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om onderwijs te volgen in de zogenaamde trajectgroep. Dit is een specialistische vorm van ondersteuning op de reguliere school. Binnen de trajectgroep  kan worden  gevarieerd in de mate van integratie: de leerling volgt een deel van het onderwijs in de trajectgroep en een deel van het programma in de reguliere klas of (vrijwel) het gehele programma wordt apart in de trajectgroep georganiseerd. Ook de duur van het programma kan variëren. Het Zorg en Adviesteam (ZAT) bespreekt de leerling en neemt het besluit of hij/zij wordt toegelaten tot de trajectgroep.

Flexcolleges

Flexcolleges

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij de FlexColleges in de nabije regio’s. Het doel is terugkeer naar het onderwijs. Als dit niet mogelijk is, begeleidt men de leerling naar een arbeidsplek met onderwijs of, als dit ook niet haalbaar blijkt te zijn, naar een arbeidsplek. Op school is  bekend hoe de aanmelding bij een FlexCollege verloopt.