Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over de zorgcoördinator, vertrouwensdocent, leerlingbegeleiding, extra aandacht voor, vragen over opvoeden en opgroeien, Sociaal Kernteam Westland, SWV-Westland, trajectgroep, flexcolleges en medicijnen. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Zorgcoördinator Begeleidingsteam Passend onderwijs Samenwerkingsverband VO Westland Trajectgroep FlexCollege Medische zorg

Zorgcoördinator

Op elke locatie is een zorgcoördinator actief. De zorgcoördinator coördineert in school de zorg voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuning kan liggen op leergebied (bijv. dyslexie), sociaal-emotioneel gebied of gedragsproblematiek.

Begeleidingsteam

Elke schoollocatie beschikt over een begeleidingsteam. Het begeleidingsteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolondersteuner van het SWV VO Westland. Op afroep kunnen de schoolarts en/of de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de schoolcontactpersoon van het Sociaal KernTeam, de wijkagent of andere deskundigen aansluiten bij het begeleidingsteam. Het begeleidingsteam komt geregeld bijeen om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te bespreken en te zoeken naar passende oplossingen.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs moeten scholen een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.

Voor deze leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte geldt dezelfde aanmeldprocedure. De afleverende school draagt alle relevante informatie aan ISW over, inclusief de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling. Op basis van de beschreven ondersteuningsbehoeften van de leerling onderzoeken wij welke ondersteuning nodig is en bepalen we of wij daarin kunnen voorzien. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij welke ondersteuning wij kunnen bieden. Dit onderzoek doen wij zo nodig in overleg met een medewerker van het Samenwerkingsverband VO Westland en/ of een ketenpartner. De schoolcontactpersoon van het Sociaal KernTeam (SKT) bepaalt - in overleg met de ouders – of ondersteuning in de thuissituatie gewenst is. Uitgebreide informatie is te vinden op www.swv-westland.nl.

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland. Het is de ambitie van de samenwerkende schoolbesturen om voor elke leerling een passende onderwijsplaats te bieden. 

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het Samenwerkingsverband dat wel kan. Alle schoolondersteuningsprofielen zijn op elkaar afgestemd. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt)
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep)
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs). 

Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

Trajectgroep

Elke ISW school beschikt over een trajectgroep voor leerlingen voor wie het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk is het onderwijs (volledig) te volgen in de reguliere klas. Deze leerlingen worden binnen de school in de trajectgroep opgevangen waar een programma op maat wordt aangeboden. Deze specialistische vorm van ondersteuning wordt ingezet voordat gedrag of situaties escaleren. De begeleiding is voornamelijk gericht op gedragsverandering en vakspecifieke begeleiding. Het doel is de leerling zo spoedig mogelijk (volledig) te laten terugkeren naar de eigen klas.

FlexCollege

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij het FlexCollege in Den Haag. Doel van plaatsing op het FlexCollege is terugkeer naar een kansrijk onderwijstraject. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Westland, www.swv-westland.nl.

 

Medische zorg

Sommige leerlingen moeten medicijnen gebruiken of hebben bijzondere medische zorg nodig. Om hier op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan, hebben wij regels opgesteld.

Pijnstillers

Regelmatig komen leerlingen bij ons vragen om een aspirine of paracetamol. Wij mogen als school geen medicijnen verstrekken. Als uw kind pijnstilling of bijvoorbeeld reisziektemedicijnen (bij excursies) nodig heeft, vragen wij u deze zelf mee te geven.

Medicijngebruik op school

Gebruikt uw kind dagelijks medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn (bijvoorbeeld bij ADHD of epilepsie) en heeft hij hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact met ons op. Via de teamleider/leerjaarcoördinator/afdelingsleider/leerlingcoördinator of administratie kunt u het formulier ‘verstrekken van medicatie op verzoek’ opvragen. Kunnen wij de gevraagde ondersteuning niet bieden, dan bespreken wij dit met u.

Medische handelingen

U bent als ouder te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse medische handeling die uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld prikken bij suikerziekte). Onze medewerkers hebben geen medische competenties en daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verrichten van medische handelingen. Wel bent u verplicht de school te informeren over deze medische handeling. In geval van calamiteiten kunnen wij dan op de juiste wijze handelen.